REGULAMIN KONFERENCJI UBEZPIECZENIA: SPRZEDAŻ, INNOWACJE I RYZYKO

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na potrzeby określenia zasad uczestnictwa w Konferencji Ubezpieczenia: Sprzedaż, Innowacje i Ryzyko, która zostanie zorganizowana w dniu 28 września 2023 r. w Centrum Giełdowym ul. Książęca 4 w Warszawie przez Fundację „Centrum Myśli Strategicznych”.
 2. Skróty używane w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
 1. Konferencja– Ubezpieczenia: Sprzedaż, Innowacje i Ryzyko;
 2. Uczestnik – każda osoba, która zgłosiła swój udział w Konferencji Ubezpieczenia: Sprzedaż, Innowacje i Ryzyko zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 3. Organizator lub Fundacja – Fundacja „Centrum Myśli Strategicznych” z siedzibą w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571469, NIP 5851471831, REGON 362258560;
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE „L” 2016/119/1).
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z Załącznikiem nr 1 stosuje się do uczestnictwa w Konferencji Ubezpieczenia: Sprzedaż, Innowacje i Ryzyko także wówczas, gdy jego data lub miejsce ulegną zmianie.
 7. Wszelkich informacji dotyczących Konferencji Organizator udziela pod nr telefonu:  +48 58 355 53 70 , oraz w drodze e-mail pod adresem: poczta@efcongress.com

Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu są warunkiem koniecznym do udziału w Konferencji.

§2
Rejestracja udziału w Konferencji oraz płatności

 1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konferencji w miejscu odbycia Konferencji (w formie stacjonarnej).
 2. W Konferencji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Warunkami udziału w Konferencji  w miejscu odbycia Konferencji – są: rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej, wyrażenie obowiązkowych zgód w formularzu https://www.efcongress.com.pl/regulamin-konferencji-ubezpieczenia-sprzedaz-innowacje-i-ryzyko-2023/ oraz dokonanie opłaty za udział. Każdy Uczestnik powinien samodzielnie i we własnym imieniu wypełnić formularz rejestracji oraz wyrazić obowiązkowe zgody wymagane przy rejestracji.
 4. Rejestracja dla Uczestników zostanie otwarta 30 lipca 2023 r, a jej zakończenie nastąpi w dniu 18 września 2023. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji, w szczególności jeżeli liczba Uczestników będzie musiała zostać dostosowana do obowiązujących wymagań prawnych lub zaleceń sanitarnych związanych z COVID-19.
 5. Organizator w przeciągu 24 godzin wysyła na adres podany w rejestracji potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do udziału w Konferencji. Nie jest to jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w Konferencji. Udział w Konferencji jest możliwy po dokonaniu opłaty za udział w Konferencji.
 6. Opłata podstawowa za udział jednego Uczestnika w Konferencji wynosi w przypadku udziału w miejscu odbycia Konferencji (tzw. udział stacjonarny):
 • Cena „Uczestnik”: 615 PLN brutto (tj. 500 PLN netto + 23% VAT), przy czym płatność za udział w Konferencji zostanie dokonana w terminie 7 dni wskazanym w fakturze proforma
 • „Cena dla przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego*”: 369 PLN brutto (tj. 300 PLN netto + 23% VAT);
  * przedstawiciele instytucji ubezpieczeniowych (towarzystwa ubezpieczeniowe, inwestycyjne i inne, ZBP, KNF, BFG)

W cenach o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, obejmują:

– udział we wszystkich wydarzeniach w ramach oficjalnego programu Konferencji;
– pakiet materiałów konferencyjnych;

7. Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w Konferencji na rachunek bankowy Organizatora (dane do przelewu: Centrum Myśli Strategicznych, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, mBank S.A., nr rachunku: 69 1140 2004 0000 3702 7582 9433, Swift Code: BREXPLPWMBK). Za datę płatności uznaje się datę wpływu opłaty na rachunek bankowy Organizatora

8. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AutoPay S.A. z siedzibą w Sopocie. Akceptowane są karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

10. W przypadku braku płatności w przeciągu 7 dni od daty rejestracji, rejestracja zostanie anulowana. W przypadku rejestracji na Konferencję po dniu 21 września 2023r. należy przesłać Organizatorowi mailowe potwierdzenie dokonania przelewu na adres: poczta@efcongress.com lub posiadać takie potwierdzenie podczas odbioru identyfikatora w dniu Konferencji

11. Po wpływie opłaty na rachunek bankowy Organizatora wysyłane jest mailowe potwierdzenie udziału w Konferencji, co kończy proces rejestracji i umożliwia udział w Konferencji.

12. W przypadku wyboru przez Uczestnika sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – mailowe potwierdzenie udziału w Konferencji jest wysyłane od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

13. Zwrot uiszczonej opłaty z tytułu uczestnictwa w Konferencji przysługuje wyłącznie w przypadkach wyraźne wskazanych w niniejszym Regulaminie.

14. Uczestnicy i płatnicy wyrażają zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną. Centrum Myśli Strategicznych jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

15. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania i przejazdu, a opłaty wskazane w ust. 6 nie obejmują w szczególności kosztów przejazdu i zakwaterowania związanych z udziałem w Konferencji, które każdy Uczestnik ponosi samodzielnie.

§3
Miejsce, termin i program Konferencji

 1. Konferencja odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku. Organizator może również ustalić inny termin Konferencji niż terminy wskazane w niniejszym ustępie.
 2. Konferencja odbędzie się w Centrum Giełdowym, ulica Książęca 4 w Warszawie. Organizator może zmienić miejsce Konferencji lub – w zależności od okoliczności – ustalić, że Konferencja  odbędzie się – w całości lub w części – w formule „online”.
 3. Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://www.efcongress.com/usir/ oraz mailowo Uczestników o zmianie terminu, miejsca lub formuły Konferencji.
 4. W przypadku przeniesienia Konferencji na inny termin, jak również w przypadku zmiany formuły Konferencji na formułę „online” lub skrócenia Konferencji Uczestnik w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania przez Organizatora mailowej informacji o zmianie, jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Konferencji. W przypadku rezygnacji Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczonej opłatę z tytułu uczestnictwa na numer rachunku bankowego, z którego została ona uiszczona, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc, licząc od dnia otrzymania rezygnacji. Poza zwrotem opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w związku ze zmianą dokonaną przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia (np. o zwrot kosztów poniesionych w związku z transportem lub zakwaterowaniem).
 5. W braku przesłania oświadczenia o rezygnacji zgodnie z ustępem 4 powyżej uważa się, że Uczestnik wyraził zgodę na zmianę ogłoszoną przez Organizatora i w związku z tą zmianą Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia.
 6. W przypadku przeniesienia Konferencji na termin alternatywny lub na inny termin, jak również w przypadku zmiany formuły Konferencji na formułę „online” dotychczasowy Uczestnik jest uprawniony do wskazania danych nowego Uczestnika (tj. zastępstwa)  na zasadach określonych w § 4 ust. 4, z tym zastrzeżeniem, że termin zgłoszenia nowego Uczestnika, wypełnienia formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: i wyrażenia obowiązków zgód w tym formularzu wynosi 14 dni, licząc od dnia przesłania do dotychczasowego Uczestnika przez Organizatora mailowej informacji o zmianie warunków odbycia Konferencji.
 7. W przypadku rezygnacji, zgodnie z ust. 4 i ust. 5 powyżej, nie stosuje się postanowień § 4 ust. 1 – 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Program Konferencji będzie dostępny jest na stronie internetowej   https://www.efcongress.com/usir/ . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługują uprawnienia do rezygnacji opisane w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu ani żadne inne roszczenia w stosunku do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę z tytułu uczestnictwa. Poza zwrotem opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w związku z odwołaniem, Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia (np. o zwrot kosztów poniesionych w związku z transportem lub zakwaterowaniem). Uprawnienia Organizatora opisane w niniejszym paragrafie mogą zostać zrealizowane także po rozpoczęciu

§4
Rezygnacja lub zmiana Uczestnika

 1. Rezygnacja z udziału w Konferencji z przyczyn zależnych lub niezależnych od Uczestnika jest możliwa wyłącznie w drodze oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konferencji przesłanego mailem lub listem poleconym Organizatorowi.
 2. Jeżeli oświadczenie o rezygnacji zostanie Organizatorowi doręczone nie później niż do dnia 14 września 2023 r. włącznie, Organizator zwróci Uczestnikowi całość uiszczonej opłaty na numer rachunku bankowego, z którego została ona uiszczona, w terminie do dnia 30 października 2023 r. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. W przypadku, gdy oświadczenie o rezygnacji zostanie doręczone po dniu 14 września 2023 r. lub jeżeli takie oświadczenie nie zostanie złożone, a Uczestnik nie weźmie udziału w Konferencji lub w jakiejkolwiek części Konferencji, wówczas Uczestnikowi nie przysługują zwrot opłaty ani inne roszczenia względem Organizatora.
 4. Istnieje możliwość zmiany osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji, bez konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty i z zarachowaniem na poczet jej udziału opłaty dotychczas uiszczonej, jeżeli do dnia 21 września 2023 r. zostaną łącznie spełnione następujące warunki: Organizator otrzyma na adres e-mail dane nowego Uczestnika, nowy Uczestnik będzie spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie, wypełni formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: https://www.efcongress.com.pl/wydarzenie/konferencja-ubezpieczenia-sprzedaz-innowacje-i-ryzyko-2023/ i wyrazi obowiązkowe zgody w tym formularzu.
 5. Poza przypadkiem opisanym w ustępie 4 powyżej zmiana Uczestnika, w tym odsprzedaż prawa udziału w Konferencji, nie jest dozwolona.

§5
Identyfikacja, bezpieczeństwo i zasady odbywania Konferencji

 1. W trakcie trwania Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad kultury, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz stosowania się do poleceń Organizatora.
 2. Posiadanie przez Uczestnika identyfikatora upoważnia go do wstępu na wydarzenia związane z Konferencją. Identyfikator zostanie Uczestnikowi wydany pierwszego dnia Konferencji.
 3. W związku z obowiązywaniem epidemii Organizator informuje, że na terenie organizacji Konferencji realizowane będą wytyczne wynikające z przepisów prawa i zaleceń odpowiednich władz i służb wydanych w celu zwalczania COVID-19, a Uczestnicy są zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania. Konferencja jest organizowana zgodnie z wytycznymi rządowymi dotyczących m. in. kongresów. Liczba Uczestników Konferencji jest ograniczona i dostosowana do aktualnych wytycznych rządowych.
 4. W przypadku zmniejszenia możliwej liczby Uczestników Konferencji w miejscu odbycia Konferencji, Organizator może zgłosić się do ostatnio zarejestrowanych uczestników o konieczności zrezygnowania z uczestnictwa w  Konferencji. Ilość osób uczestniczących stacjonarnie będzie zależna od aktualnie obowiązujących wytycznych rządowych. Będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Jeżeli status rezygnacji uczestnika w Konferencji nastąpi na wniosek Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę z tytułu uczestnictwa lub zaproponuje wykorzystanie uiszczonej opłaty na poczet uczestnictwa w innym wydarzeniu organizowanym przez Centrum Myśli Strategicznych. Poza zwrotem opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w związku , Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia (np. o zwrot kosztów poniesionych w związku z transportem lub zakwaterowaniem). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakażenie Uczestnika lub ryzyko zakażenia COVID-19 podczas Konferencji.
 5. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika, które zostały zagubione, skradzione bądź zniszczone podczas Konferencji.


§6
Wizerunek Uczestników

 1. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznacza w szczególności, że w razie utrwalenia w związku z udziałem w Konferencji wizerunku Uczestnika (zarówno w trybie stacjonarnym,jak i zdalnym) Uczestnik – stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) – wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wizerunek ten może być rozpowszechniany przez ww. podmioty między innymi w celach promocji i informowania o Konferencji lub o działalności Fundacji, w dowolnie wybranym miejscu, czasie czy formie przedstawienia (np. kadr, zdjęcie, film), a w szczególności: w trakcie trwania Konferencji, jak i po jego zakończeniu, w szeroko rozumianych mediach, w tym w Internecie, w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, w prasie, na stronie internetowej: https://www.efcongress.com/. Cofnięcie zgody na wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku w trakcie Konferencji uniemożliwi dalszy udział w Konferencji.
 2. Powyższa zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku obejmuje w szczególności poniższe pola eksploatacji:
 • wszelkie zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
 • obróbka,
 • wprowadzanie do pamięci komputera, pamięci innego urządzenia i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
 • wszelkie rozpowszechnianie, w tym w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
 • wszelki obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzanie do obrotu (w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe), użyczenie lub najem lub oddawanie oryginału albo egzemplarzy do używania na podstawie innego stosunku prawnego,
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wykorzystanie na stronach internetowych, portalach społecznościowych,
 • wykorzystanie w utworach multimedialnych.
  3. Rejestracja lub utrwalanie Konferencji lub Uczestników, a także rozpowszechnienia nagrań, zdjęć, publikacji i innych materiałów uzyskanych w związku z Konferencją wymaga uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez innych Uczestników lub przez inne osoby. 


§
7
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i RODO.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2023 r.  i obowiązuje do dnia jego uchylenia.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO. Szczegółową treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o których niezwłocznie poinformuje Uczestników.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Klauzula informacyjna RODO

 

W związku z obowiązkiem wynikającym z RODO Organizator poniżej przekazuje informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • Administratorem Pani/Pana danych będzie: Fundacja „Centrum Myśli Strategicznych” z siedzibą w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571469, NIP: 5851471831, REGON: 362258560, tel. +48 58 355 53 70 , e-mail: kontakt@fundacjacms.pl (dalej jako „Administrator”).
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 • Na stronie internetowej w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji Ubezpieczenia: Sprzedaż, Innowacje i Ryzyko (dalej zwanym: „Konferencją”) znajdują się pola do wyrażenia zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych:
 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia w celu uczestnictwa w Konferencji Ubezpieczenia: Sprzedaż, Innowacje i Ryzyko (w tym: imię, nazwisko, stanowisko, kraj, adres firmowy, adres domowy, e-mail, telefon, data, adres IP, oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia na czas konferencji, płeć, zdjęcie uczestnika) – ta zgoda jest obowiązkowa, wobec czego jej nieudzielenie uniemożliwi udział w Konferencji. Dane określone w formularzu są konieczne, aby zapewnić organizację i przeprowadzenie Konferencji, m. in. potwierdzić rezerwację Pani/Pana udziału w Konferencji, rozliczyć płatności, przygotować identyfikatory itd. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do rozliczenia Konferencji i do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych, jak też upływu terminów określonych w przepisach o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wynikających z formularza zgłoszenia jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. zgoda na przetwarzanie wizerunku w związku z udziałem w Konferencji – ta zgoda jest obowiązkowa, wobec czego jej nieudzielenie uniemożliwia udział w Konferencji. Wyrażenie zgody jest konieczne, ponieważ przebieg Konferencji będzie nagrywany i utrwalany, a materiały z Konferencji mogą być rozpowszechniane zgodnie z § 6 Regulaminu. Wskazany wizerunek może być przetwarzany (rozpowszechniany) do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie obejmuje w szczególności materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia). Podstawą prawną przetwarzania wizerunku jako danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera od Administratora – ta zgoda jest dobrowolna, ale jej nieudzielenie sprawi, że Administrator nie będzie Państwu przesyłać newslettera. Celem udzielenia tej zgody jest informowanie Państwa o działalności Administratora. Wspomniane informacje i materiały Administrator będzie mógł Państwu przesyłać do czasu odwołania zgody na otrzymywanie newsletter. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie wysyłki newsletter jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • Dla celów statystycznych lub związanych z organizacją Konferencji Państwa dane osobowe, podane w internetowym formularzu zgłoszenia, mogą zostać przekazane Partnerom oraz Współorganizatorom Konferencji.
 • Ponadto – niezależnie od pkt 3 powyżej – jeżeli wyrażą na to Państwo zgodę we właściwym polu w formularzu zgłoszenia, Państwa dane osobowe (Imię, Nazwisko, Firma) mogą być udostępnione Współorganizatorom i Partnerom dla realizacji celów marketingowych Współorganizatora lub Partnera jako administratora danych. Zgoda jest dobrowolna, a jej nieudzielenie sprawi, że Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane Partnerom i Współorganizatorom do przetwarzania w celach marketingowych.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również w szczególności podmioty, z którymi Administrator współpracuje przy organizacji Konferencji Ubezpieczenia: Sprzedaż, Innowacje i Ryzyko, np. biura księgowe, firmy ochroniarskie, firmy płatnicze, hotele itd.
 • Ma Pani/Pan prawo do bezpłatnego cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • O ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego, ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).