Regulamin  Konferencji Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na potrzeby określenia zasad uczestnictwa w Konferencji Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach, który zostanie zorganizowany w dniu 18 maja 2022 r. w Centrum Giełdowym ul. Książęca 4 w Warszawie przez Fundację „Centrum Myśli Strategicznych”.
 2. Skróty używane w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
 • Konferencja  – Konferencja Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach ;
 • Uczestnik – każda osoba, która zgłosiła swój udział w Konferencji Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • Organizator lub Fundacja – Fundacja „Centrum Myśli Strategicznych” z siedzibą w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571469, NIP 5851471831, REGON 362258560;
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE „L” 2016/119/1)”
  3. Postanowienia niniejzego Regulaminu wraz z Załącznikiem nr 1 stosuje się do uczestnictwa w Konferencji Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach także wówczas, gdy jego data lub miejsce ulegną zmianie.
  4.Wszelkich informacji dotyczących Konferencji Organizator udziela pod nr telefonu:  +48 58 355 53 70 , oraz w drodze e-mail pod adresem: kontakt@fundacjacms.pl
  5.Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu są warunkiem koniecznym do udziału w Konferencji.

§2

Rejestracja udziału w Konferencji

 1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konferencji w miejscu odbycia Konferencji w formie stacjonarnej oraz w formie online.
 2. W Konferencji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Jako zasadę przyjmujemy, iż w Konferencji w formie stacjonarnej uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zaszczepione na Covid-19 z ważnym certyfikatem szczepienia (prosimy o okazanie podczas Konferencji kodu QR, który jest wystawiany po otrzymaniu pełnej dawki sczepienia).
 4. Ze względu na obowiązujące obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 uprzejmie informujemy, że ilość miejsc na Konferencji w formule stacjonarnej jest ograniczona. Udział stacjonarny w Konferencji jest możliwy po rejestracji z wykorzystaniem specjalnego hasła wysłanego w  imiennym zaproszeniu od Organizatora i Partnerów Konferencji.
 5. Warunkami udziału w Konferencji
  – w miejscu odbycia Konferencji w formie stacjonarnym– są: rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej:
  https://www.efcongress.com.pl/wydarzenie/zarzadzanie-ryzykiem-i-kapitalem-w-bankach/, wyrażenie obowiązkowych zgód w formularzu oraz wpisanie specjalnego hasła wysłanego w imiennym zaproszeniu od Organizatora i Partnerów Konferencji . Każdy Uczestnik powinien samodzielnie i we własnym imieniu wypełnić formularz rejestracji oraz wyrazić obowiązkowe zgody wymagane przy rejestracji.
  – w formule online jest rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej:
  https://www.efcongress.com.pl/wydarzenie/zarzadzanie-ryzykiem-i-kapitalem-w-bankach/, wyrażenie obowiązkowych zgód w formularzu. Każdy Uczestnik powinien samodzielnie i we własnym imieniu wypełnić formularz rejestracji oraz wyrazić obowiązkowe zgody wymagane przy rejestracji. Udział w Konferencji w formie online jest bezpłatne.
 6. Rejestracja dla Uczestników zostanie otwarta 7 lutego 2022 r, a jej zakończenie nastąpi w dniu 11 maja 2022 r. o godz. 10.00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji, w szczególności jeżeli liczba Uczestników będzie musiała zostać dostosowana do obowiązujących wymagań prawnych lub zaleceń sanitarnych związanych z COVID-19.
 1. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania i przejazdu, w szczególności kosztów przejazdu i zakwaterowania związanych z udziałem w Konferencji , które każdy Uczestnik ponosi samodzielnie.

§3
Miejsce, termin i program Konferencji

 1. Konferencja odbędzie się w dniu  18 maja  2022 roku. Organizator może również ustalić inny termin Konferencji niż terminy wskazane w niniejszym ustępie.
 2. Konferencja w formie stacjonarnej  odbędzie się w Centrum Giełdowym, ulica Książęca 4 w Warszawie. Organizator może zmienić miejsce Konferencji  lub – w zależności od okoliczności – ustalić, że Konferencji odbędzie się – w całości  – w formule „online”.
 3. Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej oraz mailowo Uczestników o zmianie terminu, miejsca lub formuły Konferencji.
 4. W przypadku przeniesienia Konferencji  na inny termin, jak również w przypadku zmiany formuły Konferencji w całości na formułę „online” lub skrócenia Konferencji Uczestnik w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania przez Organizatora mailowej informacji o zmianie, jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Konferencji .
 5. Program Konferencji  dostępny jest na stronie internetowej  https://www.efcongress.com/zrk/program-zrk-2021/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji .  Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia (np. o zwrot kosztów poniesionych w związku z transportem lub zakwaterowaniem).
 7. Uprawnienia Organizatora opisane w niniejszym paragrafie mogą zostać zrealizowane także po rozpoczęciu Konferencji.

§4

Rezygnacja  Uczestnika

 1. Rezygnacja z udziału w Konferencji  z przyczyn zależnych lub niezależnych od Uczestnika jest możliwa wyłącznie w drodze oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konferencji przesłanego mailem.

 

§5

Identyfikacja, bezpieczeństwo i zasady odbywania Konferencji

 1. W trakcie trwania Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad kultury, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz stosowania się do poleceń Organizatora.
 2. Posiadanie przez Uczestnika identyfikatora upoważnia go do wstępu na wydarzenia związane z Konferencji . Identyfikator zostanie Uczestnikowi wydany w dniu Konferencji.
 3. W związku z obowiązywaniem epidemii Organizator informuje, że na terenie organizowanej Konferencji realizowane będą wytyczne wynikające z przepisów prawa i zaleceń odpowiednich władz i służb wydanych w celu zwalczania COVID-19, a Uczestnicy są zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania. Konferencji jest organizowany zgodnie z wytycznymi rządowymi dotyczących m. in. kongresów. Liczba Uczestników Konferencji jest ograniczona i dostosowana do aktualnych wytycznych rządowych, które znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy.
 4. W przypadku zmniejszenia możliwej liczby uczestników Konferencji w miejscu odbycia Konferencji, Organizator może zgłosić się do ostatnio zarejestrowanych uczestników o konieczności zamiany uczestnictwa z udziału stacjonarnego na udział online. Ilość osób uczestniczących stacjonarnie będzie zależna od aktualnie obowiązujących wytycznych rządowych. Będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia (np. o zwrot kosztów poniesionych w związku z transportem lub zakwaterowaniem). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakażenie Uczestnika lub ryzyko zakażenia COVID-19 podczas Konferencji .
 5. Zasady bezpieczeństwa podczas Konferencji znajdują się również na stronie internetowej Konferencji https://www.efcongress.com/odpowiedzialny-ekf/.
 6. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika, które zostały zagubione, skradzione bądź zniszczone podczas Konferencji.

§6

Wizerunek Uczestników i Panelistów

 1. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznacza w szczególności, że w razie utrwalenia w związku z udziałem w Konferencji wizerunku Uczestnika i Panelistów (zarówno w trybie stacjonarnym,jak i online) Uczestnik – stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) – wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wizerunek ten może być rozpowszechniany przez ww. podmioty między innymi w celach promocji i informowania o Konferencji o działalności Fundacji, w dowolnie wybranym miejscu, czasie czy formie przedstawienia (np. kadr, zdjęcie, film), a w szczególności: w trakcie trwania Konferencji, jak i po jego zakończeniu, w szeroko rozumianych mediach, w tym w Internecie, w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, w prasie, na stronie internetowej: https://www.efcongress.com/. Cofnięcie zgody na wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku w trakcie Konferencji uniemożliwi dalszy udział w Konferencji .
 2. Powyższa zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku obejmuje w szczególności poniższe pola eksploatacji:
 • wszelkie zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
 • obróbka,
 • wprowadzanie do pamięci komputera, pamięci innego urządzenia i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
 • wszelkie rozpowszechnianie, w tym w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
 • wszelki obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzanie do obrotu (w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe), użyczenie lub najem lub oddawanie oryginału albo egzemplarzy do używania na podstawie innego stosunku prawnego,
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wykorzystanie na stronach internetowych, portalach społecznościowych,
 • wykorzystanie w utworach multimedialnych.
  3. Rejestracja lub utrwalanie Konferencji lub Uczestników, a także rozpowszechnienia nagrań, zdjęć, publikacji i innych materiałów uzyskanych w związku z Konferencji wymaga uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
  4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez innych Uczestników lub przez inne osoby.

§7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i RODO.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r. i obowiązuje do dnia jego uchylenia.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO. Szczegółową treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o których niezwłocznie poinformuje Uczestników.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Klauzula informacyjna RODO

 

W związku z obowiązkiem wynikającym z RODO Organizator poniżej przekazuje informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • Administratorem Pani/Pana danych będzie: Fundacja „Centrum Myśli Strategicznych” z siedzibą w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571469, NIP: 5851471831, REGON: 362258560, tel. +48 58 355 53 70 , e-mail: kontakt@fundacjacms.pl (dalej jako „Administrator”).
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 • Na stronie internetowej w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach  https://www.efcongress.com.pl/wydarzenie/zarzadzanie-ryzykiem-i-kapitalem-w-bankach/(dalej zwanym: „Konferencją”) znajdują się pola do wyrażenia zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych:
 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia w celu uczestnictwa w Konferencja Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach (w tym: imię, nazwisko, stanowisko, kraj, adres firmowy, adres domowy, e-mail, telefon, data, adres IP, oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia na czas Konferencji , płeć ) – ta zgoda jest obowiązkowa, wobec czego jej nieudzielenie uniemożliwi udział w Konferencji . Dane określone w formularzu są konieczne, aby zapewnić organizację i przeprowadzenie Konferencji m. in. potwierdzić rezerwację Pani/Pana udziału w Konferencji , przygotować identyfikatory itd. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do rozliczenia Konferencji i do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych, jak tez upływu terminów określonych w przepisach o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wynikających z formularza zgłoszenia jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;Konferencji
 2. zgoda na przetwarzanie wizerunku w związku z udziałem w Konferencji – ta zgoda jest obowiązkowa, wobec czego jej nieudzielenie uniemożliwia udział w Konferencji . Wyrażenie zgody jest konieczne, ponieważ przebieg Konferencji m będzie nagrywany i utrwalany, a materiały z Konferencji mogą być rozpowszechniane zgodnie z § 6 Regulaminu. Wskazany wizerunek może być przetwarzany (rozpowszechniany) do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie obejmuje w szczególności materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia). Podstawą prawną przetwarzania wizerunku jako danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. zgoda na przetwarzanie danych dotyczących szczepienia przeciwko COVID-19 – zaznaczenie okienka z oświadczeniem dotyczącym szczepienia jest obowiązkowe dla uczestnictwa w Konferencji w formule stacjonarnej, obowiązkowa jest również zgoda na przetwarzanie danych dotyczących szczepienia. Nieudzielenie informacji dotyczącej szczepienia oraz niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie pozbawia możliwości udziału stacjonarnego w Konferencji Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach. Konferencja jest organizowane tylko dla zaszczepionych uczestników, pozwala to Organizatorom na zwiększenie limitu osób biorących udział w wydarzeniu. Dane osobowe dotyczące szczepienia będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia 18 maja 2022 r. Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych dotyczących szczepienia jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 4. zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera od Administratora – ta zgoda jest dobrowolna, ale jej nieudzielenie sprawi, że Administrator nie będzie Państwu przesyłać newslettera. Celem udzielenia tej zgody jest informowanie Państwa o działalności Administratora. Wspomniane informacje i materiały Administrator będzie mógł Państwu przesyłać do czasu odwołania zgody na otrzymywanie newsletter. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie wysyłki newsletter jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • Dla celów statystycznych lub związanych z organizacją Konferencji Państwa dane osobowe, podane w internetowym formularzu zgłoszenia, mogą zostać przekazane Partnerom Konferencji .
 • Ponadto – niezależnie od pkt 4 powyżej – jeżeli wyrażą na to Państwo zgodę we właściwym polu w formularzu zgłoszenia, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Partnerom dla realizacji celów marketingowych Współorganizatora lub Partnera jako administratora danych. Zgoda jest dobrowolna, a jej nieudzielenie sprawi, że Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane Partnerom i Współorganizatorom do przetwarzania w celach marketingowych.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również w szczególności podmioty, z którymi Administrator współpracuje przy organizacji Konferencji Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach , np. biura księgowe, firmy ochroniarskie, firmy płatnicze, hotele itd
 • Ma Pani/Pan prawo do bezpłatnego cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • O ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego, ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).